Top

नारा : स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Mail :
info@vethospalpa.gov.np
Call Us :
+977-075-520145
डाउनलोड >डाउनलोड
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
88 1 स्मार्ट कृषि सहयोगी कार्यक्रम-89107 2020-12-16
87 2 स्थानीय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम सञ्_चालन कार्यविधि, २०७६-87579 2020-12-16
86 3 शुलभकर्जा सहजिकरण तथा व्याज अनुदान कार्यबिधि २०७६ (संशोधित)-14483 2020-12-16
85 4 शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६-99604 2020-12-16
84 5 मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्_चालन विधि, २०७६-69838 2020-12-16
82 6 प्रदेश नं.५ सहकारी नियमावली, २०७६-80073 2020-12-16
81 7 च्याउ ग्राम फाईनल-85213 2020-12-16
79 8 कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम, २०७७-50427 2020-12-16
78 9 कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी अभियानमुखी मिशन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६-35210 2020-12-16